RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka/osoby pozostającej pod Pana/Pani opieką.

  1. Administratorem danych osobowych jest Julitta Janiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Julitta Janiak, nazwa przedsiębiorcy: Centrum Rozwoju Dziecka ?Zgrane Dzieciaki?, 05-091 Ząbki, ul. Kościelnej 9, NIP: 7271101952; REGON: 145828011 (dalej: Administrator lub CRD), z Administratorem można kontaktować się telefonicznie: 691-031-311 lub elektronicznie, pod adresem e-mail: gabinet@zgranedzieciaki.pl;

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wizyt oraz świadczenia i realizacji usług oferowanych przez CRD (m.in. wykonania diagnozy SI oraz przygotowania zindywidualizowanego programu terapii) – na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu rozliczania usług świadczonych przez CRD poprzez wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi – na podstawie wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w celu informacyjnym i promocyjnym poprzez umieszczenie danych osobowych w postaci wizerunku dziecka na stronie internetowej/portalu społecznościowym CDR ? na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

  3. Odbiorcami danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt. 2, w tym podmioty świadczące obsługę administracyjną, informatyczną, prawną na rzecz CRD, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, wtedy, gdy przetwarzane są na podstawie zgody; przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego, ciążących na Administratorze, wtedy, gdy przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; przez okres niezbędny do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora, gdy przetwarzane są w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy;

  6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług w ramach działania CRD, zatem konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania Diagnozy SI oraz przygotowania i przeprowadzenia programu terapeutycznego według metody Integracji Sensorycznej;

  8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, które prowadziłoby do podjęcia w ten sposób decyzji, w tym również nie dochodzi do ich profilowania.