NEUROFLOW® – AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow® prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow®.

Neuroflow® jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięć naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Dostępny jest również trening słuchowy dla dorosłych.

U podłoża trudności w uczeniu się i dysleksji leżą zaburzenia centralnego przetwarzania bodźców zmysłowych, głównie słuchowych i wzrokowych. Na występowanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego mogą wskazywać:

 • Opóźniony rozwój mowy

 • Częste zachorowania na przewlekłe zapalenia ucha środkowego (w tym wysiękowe) lub na ostre zapalenia ucha, przerośnięty migdałek gardłowy
 • Ograniczone rozumienie mowy nasilające się w trudnych warunkach akustycznych (np. hałas), trudność w rozumieniu długich i złożonych pytań/poleceń, mylenie podobnie brzmiących wyrazów

 • Zaburzona intonacja (mowa monotonna, cicha lub zbyt głośna)

 • Nadwrażliwość na dźwięki, zmęczenie po przebywaniu w głośnym środowisku

 • Zaburzona koncentracja, krótka zdolność utrzymywania uwagi

 • Zwracanie uwagi na bodźce, które nie są istotne

 • Nadmierna potrzeba hałasowania

 • Osłabiona pamięć słuchowa (trudności z uczeniem się na pamięć, z zapamiętaniem i odtworzeniem usłyszanej informacji, sekwencji dźwięków, np. dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia)

 • Błędy ortograficzne typu słuchowego

 • Trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo
 • Trudności w nauce języków obcych

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną w certyfikowanym ośrodku Neuroflow®, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trzy etapy ćwiczeń słuchowych trwają około 8 miesięcy. W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientację w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka